بازار چارسو

خیابان جمهوری تهران سال ها است بورس لوازم الکترونیک ارتباطی همچون موبایل ، کامپیوتر، تبلت و... را در دل پایتخت به خود اختصاص داده است. در این میان بازارچارسو با حضور فرهنگی و تجاری خود در تقاطع این خیابان و پل حافظ، چهار راه ارتباطات تهران را با حال و هوای تازه همراه کرده است.