سمینار مشترک فوژان تل و گروه موبایل دی در استان یزد

شرکت فوژان تل با همکاری گروه موبایل دی در روز سه شنبه مورخ 11/19/ 94 برای سومین بار در سه فصل گذشته میزبان جمع کثیری از مدیران شبکه فروش استان یزد بود.